Керівник:


Адреса:
01601 Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27 ДУ ІТО НАМНУ
Телефон:
+38-044-486-31-97

Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, є центром координації взаємодії структурних підрозділів установи та надання їм допомоги з питань наукової, організаційної та методичної роботи.

Основними завданнями науково-організаційного методичного відділу є:

1) організаційно-методичне керівництво структурними підрозділами установи, спрямовування їх діяльності на ефективну реалізацію державноїполітики у сфері охорони здоров’я;

2) своєчасне і повноцінне проведення заходів, передбачених планом науково-організаційної методичної роботи установи,та, в цілому, контроль його виконання;

3) аналіз форм та методів наукової та організаційної роботи в установі; застосування нових форм організаційно-методичної роботи, їх узагальнення і розповсюдження;

4) організація і контроль своєчасного та якісного складання річних звітів про діяльність установи.

Функції

Науково-організаційний методичний відділ:

1) здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення підготовки та проведення засідань, з’їздів, пленумів, науково-практичних конференцій, семінарів нарад, інших заходів, які проводяться директором установи та його заступниками;

2) разом з іншими підрозділами установи готує інформаційні, аналітичні та інші матеріали, огляди, виступи, доповіді, проекти розпорядчих документів і доручень, матеріали для прес-конференцій, зустрічей директора установи з представниками засобів масової інформації, тощо;

3) проводить систематичний науковий аналіз документальних інформаційних джерел з метою забезпечення науково-дослідних робіт та комплектування галузевого довідково-інформаційного фонду;

4) готує і контролює виконання плану видання монографій, довідників, методичних рекомендацій, інформаційних листів за науковою тематикою, тощо;

5) за пропозиціями структурних підрозділів установи погодженими у належному порядку з заступниками директора установи, вченим секретарем(відповідно до розподілу обов’язків), готує проекти річного та квартальних планів установи, забезпечує підготовку звітів про їх виконання;

6) разом з іншими структурними підрозділами установи забезпечує вирішення питань, пов’язаних з участю директора установи в заходах, які проводяться спільно з Національною академією медичних наук України;

7) оперативно розглядає віднесені до компетенції відділу питання і готує для доповіді директору установи, проекти відповідних документів або пропозиції про порядок подальшого розгляду і вирішення поставлених питань;

8) здійснює аналіз стану організації ортопедо-травматологічної допомоги населенню України в цілому та в розрізі областей;

9) надає консультативно-методичну допомогу під час планування наукової тематики та дисертаційних робіт згідно відомчих інструкцій;

10) здійснює переклади іноземною мовою ділової кореспонденції, анотацій та рефератів, доповідей для участі у міжнародних конференціях;

11) складає статистичний збірник про показники ортопедо-травматологічної служби в Україні та готує його до друку;

12) обробляє матеріали доповідей, надісланих до журналу «Вісник ортопедії, травматології та протезування»;

13) здійснює патентно-інформаційний супровід науково-дослідних робіт, які виконуються в установі;

14) надає пропозиції про необхідні матеріали для патентування винаходів у зарубіжних країнах;

15) здійснює контроль над операціями, пов’язаними з отриманням та дією охоронних документів, підготовку пропозицій про припинення їх дії;

16) виконує роботи щодо впровадження державних та галузевих стандартів, які регламентують метрологічні норми та правила;

17) здійснює визначення оптимальної номенклатури засобів вимірювальної техніки та її впровадження для підвищення ефективності виконуваних робіт;

18) проводить метрологічну експертизу науково-дослідних робіт, організацію метрологічної атестації, повірки та ремонту засобів вимірювальної техніки;

19) формує річний план виставок та бронювання стендів, обладнання, а також збереження експонатів установи;

20) готує проекти наказів про відрядження співробітників установи;

21) спільно з профспілковим комітетом установи готує ювілейні адреси, привітання працівників установи та інші заходи;

22) здійснює своєчасне і якісне виконання копіювання та тиражування документів установи;

24) забезпечує доставку документів та інших матеріалів за місцем призначення.

На базі ДУ ІТО НАМНУ проходять курси стажування та інформації за темами ... детальніше >>>


Лікарі