Гордій Андрій Степанович

Основним завданням роботи є визначення та встановлення кореляційних залежностей між патогістологічною картиною операційного матеріалу хворих на остеомієліт Гарре та Броді та результатами візуалізивними методів дослідження.У 1996 році вступив до Національного Медичного Університету ім. акад. О.О.Богомольця, 2-й медичний факультет, який закінчив у 2002 році. Після закінчення НМУ ім. акад. О.О.Богомольця, проходив інтернатуру з травматології та ортопедії на кафедрі №1 НМАПО ім. П.Л.Шупика ( завідувач д.м.н., професор Герцен Г.І.), яку закінчив у 2004 році.

У 2004 році на конкурсній основі був зарахований на посаду молодшого наукового співробітника відділу кістково-гнійної хірургії ДУ «ІТО АМН України». Має 46 друковані праці у вітчизняних та іноземних виданнях. Приймав безпосередню участь у підготовці доповідей на конференціях молодих вчених, науково-практичних конференціях, засіданнях товариств ортопедів-травматологів, засіданнях Вченої Ради ДУ «ІТО НАМНУ», 3-х зїздах ортопедів травматологів України. Брав участь у виконанні 5-х планових науково- дослідних робіт відділу кістково-гнійної хірургії ДУ «ІТО НАМНУ». У 2011 році отримав призове місце на конференції молодих вчених ДУ «ІТО НАМНУ».

На сьогоднішній день працює над кандидатською дисертацією на тему «Остеомієліт Гарре та Броді: діагностика та лікування» (керівники: д.м.н., професор Грицай М.П., д.м.н., професор Григоровський В.В.). Дисертація присвячена проблемам діагностики та лікування хворих з склерозивним остеомієлітом Гарре та внутрішньо-кістковим абсцесом Броді. В багаточисельних фахових монографіях та статтях досить ретельно висвітлені як методи діагностики, так і лікування хворих на гематогенний остеомієліт. В той же час клінічно атиповим формам гематогенного остеомієліту присвячені поодинокі повідомлення не тільки у вітчизняній, але й у світовій літературі. Цей факт зумовлений, по-перше низькою частотою атипових форм, по-друге - неясністю патогенезу, по-третє - відсутністю ефективних методів лікування.

Основним завданням роботи є визначення та встановлення кореляційних залежностей між патогістологічною картиною операційного матеріалу хворих на остеомієліт Гарре та Броді та результатами візуалізивними методів дослідження. Це дасть диференційований підхід до лікування цієї складної категорії пацієнтів. Володіє багатьма сучасними оперативними та консервативними методами лікування хворих з патологією опорно-рухового апарату.

Оперативні втручання відповідно своєму кваліфікаційному рівню проводить самостійно. Постійно удосконалює свої практичні та теоретичні знання, приймає участь у науково- практичних конференціях. Володіє сучасними методами профілактики, діагностики і лікування за своєю та суміжними спеціальностями.

У 2022 році зарахований на посаду наукового співробітника відділу кістково-гнійної хірургії.