• Русский (ru)
  • Українська (ua)

діагностика
(044)288-01-32
(044)486-36-36
реєстратура
(044)486-18-65

Бруско Антон Тимофійович

Бруско Антон ТимофійовичДоктор медичних наук, професор

Керівник відділу патоморфології з експериментально-біологічною клінікою

Після закінчення Кишинівського медичного інституту в 1962 р. працював лікарем і заступником головного лікаря Ніспоренського району Республіки Молдова. У 1967 р. вступив до acпірантури Київського НДІ ортопедії, після закінчення якої з 1970 р. працював на посадах молодшого, старшого наукового співробітника, а з 1990 р. — керівника відділу патоморфології з експериментально-біологічним відділенням. У 1972 р. Антон Тимофійович захистив кандидатську дисертацію на тему «Динаміка морфологічних змін та васкуляризації колінного суглоба пicля артропластики (експериментальне дослідження)», а в 1985 р. — докторську дисертацію «Зміни структурної організації довгих кісток під впливом функціонального перевантаження (експериментально-клінічне дослідження)». У 1992 р. йому присвоєно вчене звання професора.

А.Т. Бруско — відомий в Україні та за кордоном учений, провідний теоретик-морфолог у галузі функціональної морфології опорно-рухового апарату та репаративної регенерації кісткової тканини й хряща. Його дослідженнями зроблено суттєвий внесок у розкриття умов виникнення, механізму та морфогенезу фізіологічної та патологічної перебудови кісток, визначено роль статичних та динамічних навантажень у патогенезі дегенеративно-дистрофічних захворювань кісток та суглобів, порушень росту та формування кісток. Бруско А.Т. відкрив гідродинамічні ефекти пружних деформацій — важливий фізіологічний механізм забезпечення кровопостачання кісткової тканини в нормі, ним уточнено роль порушень кровопостачання в патогенезі розладів репаративного остеогенезу та гнійних ускладнень при переломах кісток. Результати його морфологічних розробок стали підґрунтям для застосування нових матеріалів гідроксиапатитного походження в реконструктивно-відновній ортопедії та травматології.

Автор понад 300 наукових праць, 8 монографій та керівництва з травматології та ортопедії, 15 авторських свідоцтв на винаходи. Під його керівництвом захищено 15 кандидатських та 3 докторських дисертації. А.Т. Бруско бере активну участь у науковому та громадському житті держави i колективу Київського НДІ ортопедії, є членом Республіканської проблемної комісії з травматології та ортопедії, науковим редактором журналу «Вісник ортопедії, травматології та протезування», членом редколегії журналу «Проблеми остеології», членом спеціалізованої вченої ради, головою конкурсної та членом атестаційної комісії інституту, головою комітету з біоетики.